Ubytovací řád Penzionu Pod Špičákem

1. Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované v Penzionu pod Špičákem. Host převzetím klíče od pokoje či ubytováním se v penzionu vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.

2. Penzion ubytuje pouze hosta, který se řádně přihlásí, tzn. ihned po příchodu do penzionu, předloží správci objektu svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad totožnosti. Minimální počet ubytováných je 12 osob. V případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

3. Na základě objednaného ubytování je Penzion rezervován do 18.00 hodin. Prodloužení této lhůty je možné po individuální dohodě s klientem.

4. Penzion užívají hosté na základě objednávky, případně osobního dojednání. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, jsou ubytovaní oprávněni užívat pronajatý Penzion nejdéle do 10.00 hodin dne, v němž pokoj uvolní a nejdříve od 15.00 hodin dne, od kterého ho mají rezervovaný.

5. Za ubytování platí host při příjezdu cenu dle platného ceníku. Platbu lze provést pouze hotově. V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

6. Penzion neručí nikomu za ztrátu a škodu na jeho majetku.

7. V pokoji nebo společných prostorách penzionu nesmí host bez písemného souhlasu správce objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

8. V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).

9. Host není oprávněn vcházet do prostor dočasně uzavřených, nebo do kterých jim byl zakázán vstup.

10. Host je povinen zachovávat v době od 22:00 do 07:00 hodin noční klid.

11. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout spotřebiče. Uzavře okna a dveře. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění správci objektu.

12. V případě, že host předá penzion s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši.

13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru zejména v bazénu, trampolíně, dětském hradu se skluzavkou a venkovních prostorách penzionu, schodištích a všude tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu.

14. V případě, že host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití v ubytovacích zařízeních apod.), má majitel nebo provozní penzionu právo ukončit ubytování hosta.

15. Návrhy hostů, případně stížnosti přijímá správce objektu.

16. Každý host je povinen ve všech zařízeních šetřit vodou.

17. Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je host povinen zaplatit náhradu, určenou správou Penzionu.

18. Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen zaplatit škodu určenou správou penzionu.

19. Ve venkovních prostorech penzionu je zakázáno křičet. Dále je všeobecně zakázáno chování, odporující zásadám bezpečnosti a jakkoliv znečišťovat veškerá zařízení penzionu. V prostorách bazénu není dovoleno házení předmětů, provozování míčových her, skákání do vody a všech činností, při kterých hrozí poškození bazénu a jeho příslušenství či zranění hostů. Dále je zakázáno vzájemně se potápět a srážet druhé osoby do bazénu.

20. Za případná zranění hostů nenesou provozovatelé zodpovědnost.

21. Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách penzionu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉ BUDOVĚ!!!

22. Porušení zákazu kouření uvnitř penzionu pod peněžitou pokutou 1000,-Kč!!!

23. Prosíme hosty, aby v celém penzionu používali přezůvky!!!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Pohyb v zařízení na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu (pokud bude podlaha čímkoli politá nebo namočena, ohlaste provozovateli), úrazu elektrickým proudem.

2. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti- nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty, pozor na horkou vodu! Nesahat na krbová kamna, pokud se v nich topí. Nesušit oděv na radiátorech. Pozor na skleněné výplně dveří- při rozbití hrozí nebezpečí poranění sklem.

3. Neponechávat děti bez dozoru. Nenechat je strkat různé předměty do elektrických zásuvek.

4. Host nesmí mít v prostorách penzionu zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. Nesmí rozdělávat oheň (mimo krbová kamna).

5. V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty- označení směru únikových východů. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ:

1. V případě že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.

2. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem  poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

POJIŠTĚNÍ POBYTŮ:

Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené NEODPOVÍDÁME.

UKONČENÍ POBYTU ZE STRANY PRONAJÍMATELE:

Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

1. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu

2. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu

3. v případě že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus).

Upozorňujeme, že nevzniká právo na vrácení platby za ubytování.

DALŠÍ INFORMACE – UBYTOVACÍ ŘÁD:

1. V objektu je nutné používat vlastní přezůvky.

2. Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.

3. Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti.

4. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.

5. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.

6. Úhradu za ubytování je host povinen provést v hotovosti při nástupu k ubytování (při převzetí klíčů), a to ve výši dle platného ceníku.

7. V celém objektu je zakázáno kouřit.

8. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.

9. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče u správce ubytovacího zařízení.

10. V případě ztráty klíče od pokoje uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou (včetně klíčové vložky), bezpečnostní zámek od vchodových dveří.

11. V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10. hodiny, jinak bude účtována další noc ( nebo dle domluvy).

12. Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu.

13. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční klid.

14. Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud nebyly svěřeny do úschovy. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.

15. K parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa před penzionem (chalupou) zdarma.

16. V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má majitel objektu právo ubytování zrušit.

Penzion pod Špičákem, Tanvald, 1. června 2019